AKTUALNOŚCI

« powrót
Informacje ogólne
24.01.2011

Konkurs na aplikację kuratorską

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ogłasza nabór na aplikację kuratorską. Przyjęty kandydat zostanie skierowany do odbywania aplikacji kuratorskiej w: Sądzie Rejonowym w Żarach - 1 etat, oraz w okresach późniejszych do innych sądów rejonowych wg potrzeb wynikających z ruchu etatowego.

I.   Kandydat na aplikanta musi spełniać następujące wymagania formalne:

 – posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 – być nieskazitelnego charakteru,
 – być zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego,
 – ukończyć wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.

II.   Wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na aplikację kuratorską,
2) curriculum vitae,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4) oświadczenia o: 
    a) posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
    b) niefigurowaniu w kartotece Krajowego Rejestru Karnego.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do konkursu. 

III.    Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego  2011 r. pod adresem:

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Biuro Kuratora Okręgowego
Plac Słowiański 5 pok. 37
65-958  Zielona Góra

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-68) 322 – 01 – 94

IV.   Przyjęcia na aplikację kuratorską odbędą się w drodze egzaminu konkursowego:

Egzamin pisemny - odbędzie się dnia 14 marca 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze (Plac Słowiański 6).

Egzamin ustny – termin zostanie podany na egzaminie pisemnym.

Egzamin konkursowy obejmuje:

1) sprawdzian wiedzy ogólnej.
2) znajomość ustawy o kuratorach sądowych.
3) teoretyczne i praktyczne aspekty resocjalizacji.

Uwaga:

Kandydaci, którzy w okresie od stycznia 2010 r. złożyli juz podania w Biurze Kuratora Okręgowego w Zielonej Górze nie muszą składać ich ponownie.

« powrót