Rodzina 500+

PREZES

Prezes

Sędzia Sądu Okręgowego Bogumił Hoszowski

Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze SSO Bogumił Hoszowski

 

I Wiceprezes

Sędzia Sądu Okręgowego Rafał Skrzypczak

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze SSO Rafał Skrzypczak

 

II Wiceprezes

Sędzia Sądu Okręgowego Dorota Kordiak

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze SSO Dorota Kordiak

 

Sekretariat Prezesa
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
pok. 20, I piętro
tel. 068 32 20 140 
fax 068 32 20 141
prezes@zielona-gora.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30

Zadania i zakres działania:

Prezes Sądu Okręgowego

1. Kieruje Sądem Okręgowym w Zielonej Górze i reprezentuje ten Sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego, a w szczególności:

         a) kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie wskazanym
         w art. 8 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,

         b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych,
         asystentów sędziego, kierownika i specjalistów Opiniodawczego Zespołu Sądowych
         Specjalistów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej,

         c) powierza sędziom , asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji
         i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym Sądzie i w okręgu pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów oraz asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie – informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

3. Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością  Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych w Okręgu sądowym, a w szczególności:

         a) bada sprawność postępowania w poszczególnych sprawach,

         b) kontroluje działalność sekretariatów wydziałów, poprzez inspektorów
         do spraw biurowości,

         c) bada prawidłowość przydzielania sędziom, asesorom sądowym
         i referendarzom sądowym spraw oraz równomiernego obciążenia ich pracą,

         d) przeprowadza wizytacje i lustracje poprzez sędziów wizytatorów.

4. Bezpośrednio nadzoruje pracę  przewodniczących i sędziów z Wydziałów II,III,VII.

5. Bezpośrednio nadzoruje działania Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych.

6. Pełni inne czynności przewidziane w ustawie Prawo o ustroju sadów powszechnych oraz  przepisach odrębnych.

I Wiceprezes Sądu Okręgowego 

1. Wykonuje zadania zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze , a ponadto bezpośrednio nadzoruje pracę:

a) Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze,

b) przewodniczących wydziałów i sędziów z  wydziałów : I, IV i VI,

c) Oddziału Informatycznego.

2. Pełni funkcję Przewodniczącego VIII Wydziału Wizytacyjnego.

Zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności i wykonuje jego czynności.

II Wiceprezes Sądu Okręgowego

1. Wykonuje zadania zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, a ponadto pośrednio, poprzez Dyrektora Sądu  nadzoruje pracę Oddziału Administracyjnego, z wyjątkiem sekretariatu Prezesa.

2. Wykonuje zadania związane ze współpracą Sądu ze środkami masowego przekazu poprzez rzecznika prasowego sądu i nadzoruje jego pracę.

3. Sprawuje nadzór nad sprawami, w których pozwanym jest Skarb Państwa reprezentowany przez  Prezesa Sądu Okręgowego lub Prezesów Sądów Rejonowych i w tym zakresie nadzoruje radcę prawnego.

4. Pełni funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego.

Zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności i wykonuje jego czynności.