Rodzina 500+

PREZES

Prezes

Sędzia Sądu Okręgowego Rafał Skrzypczak

 

Wiceprezes

Sędzia Sądu Okręgowego Arkadiusz Nosewicz

 

 

Sekretariat Prezesa
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
pok. 20, I piętro
tel. 068 32 20 140 
fax. 068 32 20 141
e-mail: prezes@zielona-gora.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30

Zadania i zakres działania:

Prezes Sądu Okręgowego

1.   Kieruje Sądem Okręgowym w Zielonej Górze i reprezentuje ten Sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego, a w szczególności:

 • kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań;
 • co najmniej raz w roku określa potrzeby Sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań, biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres;
 • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów i referendarzy sądowych, asystentów sędziego oraz kierownika i specjalistów Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów;
 • powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi inaczej.

2.   Dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym Sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie – informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

3.   Pełni inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz przepisach odrębnych.

4.   Wykonując czynności w zakresie działalności administracyjnej sądu prezes w szczególności:

 • podejmuje działania dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich oraz stanowisk referendarzy sądowych, asystentów sędziów i kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;
 • nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;
 • współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i ławników;
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu;
 • prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;
 • zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
 • ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach;
 • współpracuje z radą ławniczą;
 • udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;
 • sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;
 • podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;
 • rozstrzyga wątpliwości co do zasad przydziału spraw oraz sposobu uczestniczenia orzeczników w przydziale spraw;
 • prowadzi i udostępnia listę stałych mediatorów oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich;
 • udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie;
 • organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji we współpracy z koordynatorem do spraw mediacji.

5.   Po uzyskaniu informacji o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub innego organu międzynarodowego stwierdzającego naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub innej umowy międzynarodowej bądź o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydanym w sprawie rozpatrywanej na podstawie pytania prejudycjalnego sądu polskiego prezes sądu zapoznaje się z orzeczeniem i zarządza, aby zapoznali się z nim orzecznicy, którzy orzekali w sprawie, w której doszło do naruszenia, a w razie, gdy orzeczenie dotyczy zagadnienia prawnego, w którym orzecznictwo było niejednolite - wszyscy sędziowie i referendarze sądowi odpowiedniego pionu.

6.   Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych w okręgu sądowym, a w szczególności:

 • bada sprawność postępowania w poszczególnych sprawach,
 • kontroluje działalność sekretariatów wydziałów, poprzez inspektorów do spraw biurowości,
 • bada prawidłowość przydzielania sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym spraw oraz równomiernego obciążenia ich pracą,
 • przeprowadza wizytacje poprzez sędziów wizytatorów.

7.    Bezpośrednio nadzoruje pracę przewodniczących wydziałów i sędziów.

8.   Bezpośrednio nadzoruje pracę Oddziału Kadr, Kuratora Okręgowego, Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, Inspektora ds. obronnych, Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych oraz Inspektora Ochrony Danych.

9.    Pełni funkcję Przewodniczącego VIII Wydziału Wizytacyjnego.

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego

1. Wykonuje zadania zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

2. Bezpośrednio nadzoruje pracę Przewodniczących Wydziałów i sędziów z wydziału II, III i VII.

3. Bezpośredio nadzoruje Oddział Administracyjny w zakresie kompetencji prezesa sądu.

Zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności i wykonuje jego czynności.