Rodzina 500+

KOLEGIUM SĄDU

 

Przewodniczący:

Prezes Sądu Okręgowego Bogumił Hoszowski

Członkowie:

Wiceprezes Sądu Okręgowego Dorota Kordiak

Sędzia Sądu Okręgowego Katarzyna Kijowska
Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Pawlak
Sędzia Sądu Rejonowego Anna Tecław
Sędzia Sądu Rejonowego Monika Dembowiak                                                                    

Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Noskowski
Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Kęsy
Sędzia Sądu Rejonowego Anna Pasek-Gazda
Sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Pałetko-Misa

Sędzia Sądu Rejonowego Andżelika Suwalska

 

Zadania i zakres działania:

 1. składa się z prezesa sądu okręgowego, najstarszego służbą wiceprezesa sądu okręgowego, przedstawicieli sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego wybranych przez zebranie sędziów spośród sędziów sądu rejonowego, po jednym z  każdego sądu rejonowego i dwóch przedstawicieli sądu okręgowego wybranychy przez zebranie sędziów tego sądu.
 2. na wniosek prezesa sądu okręgowego wyraża opinię o projekcie podziału czynności w sądzie okręgowym i sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym, w tym zasad zastępstw sędziów i referendarzy sądowych, a także zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom oraz referendarzom sądowym,
 3. wyraża opinię o kandydatach na wolne stanowiska sędziów sądów rejonowych,
 4. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia funkcji wiceprezesa sądu okręgowego oraz wiceprezesów sądów rejonowych,
 5. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów, wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego, a także funkcji przewodniczących wydziałów i zastępców przewodniczących wydziałów w sądach rejonowych oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
 6. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 7. rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia Prezesa Sądu Okręgowego, wyrażającego sprzeciw w obec zamiaru podjęcia przez sędziego dodatkowego zatrudnienia lub innego zajęcia,
 8. wybiera zastępcę rzecznika dyscyplinarnego,
 9. wyraża opinię o projektach planów finansowych,
 10. wyraża opinię w sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu Okręgowego, Prezesa Sądu Apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości,
 11. wyraża zgodę na delegowanie sędziego Sądu Rejonowego albo sędziego Sądu Okręgowego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego,
 12. ustala liczbę przedstawicieli na Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu dla każdego sądu rejonowego, działającego w okręgu sądowym, proporcjonalnie do liczby sędziów w danym sądzie,
 13. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
 14. realizuje inne zadania określone w ustawie.