Rodzina 500+

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ePUAP)

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uruchomił za pośrednictwem portalu ePUAP znajdującego się pod adresem http://epuap.gov.pl możliwość przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty można składać po uprzednim zarejestrowaniu się jako użytkownik pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta.

Posiadacz konta może rozpocząć korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej po zalogowaniu do portalu ePUAP.

Podpis elektroniczny:
Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735),
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2021.670),
  • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U.2021.1797)
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U.2018.180),
  • rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (t.j. Dz.U.2019.1969).

 

UWAGA!

W obecnym stanie prawnym platforma ePUAP może zostać wykorzystana do wnoszenia petycji, skarg, wniosków i innych pism składanych poza właściwym postępowaniem sądowym. Natomiast pisma procesowe nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną, a ich wniesienie w taki sposób nie wywołuje skutków prawnych. Wyjątkiem jest elektroniczne postępowanie upominawcze, uregulowane odrębnymi przepisami.