Rodzina 500+

Rada ławnicza

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz. U. 2006, Nr 23, poz.174), do zadań rady ławniczej należy:

 1. reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie;
 2. współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu;
 3. współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika;
 4. podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników;
 5. współdziałanie z prezesem sądu w ustalaniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych;
 6. przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników;
 7. wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu;
 8. opracowanie projektu regulaminu pracy rady;
 9. przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników.

Skład Rady ławniczej Sądu Okręgowego w Zielonej Górze na kadencję 2020-2023:

 1. Waśkowiak-Bogdanowicz Magdalena - Przewodniczący - wygaśnięcie mandatu ławnika z dniem 3 lutego 2022 r. 
 2. Janasek Władysław - Z-ca Przewodniczącego
 3. Hawełko Jolanta - Z-ca Przewodniczącego - wygaśnięcie mandatu ławnika z dniem 19 czerwca 2023 r. 
 4. Mrożek Jakub - Członek
 5. Kudryńska Łucja - Członek
 6. Nowak-Kieżuń Agnieszka - Członek
 7. Florczyk Michał - Członek
 8. Puch Zuzanna - Członek