Rodzina 500+

Obrót Zagraniczny

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze 
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra

e-mail: oz@zielona-gora.so.gov.pl 
pok. 01, niski parter

Wszelką korespondencję należy kierować do:

Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
Plac Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
Rzeczpospolita Polska

Osoby odpowiedzialne za obrót prawny z zagranicą:

specjalista ds. obrotu prawnego z zagranicą Sądu Okręgowego - Żaneta Pejs

e-mail: zaneta.pejs@zielona-gora.so.gov.pl

Inspektor Sądu Okręgowego - Malwina Biedniak

e-mail: malwina.biedniak@zielona-gora.so.gov.pl

tel. 68 32 20 221

fax 68 45 67 769

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30

Zakres działania:
realizuje z ramienia Prezesa Sądu Okręgowego zadania z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego i karnego.

Podstawa prawna:
§ 456 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138)

 1. Pomoc w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą:

  Pomoc komórki Obrotu Zagranicznego w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, możliwa jest wyłącznie w przypadkach:

  - gdy dłużnik przebywa lub ma miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

  - gdy z wniosku wierzycieli wynika, iż osoby uprawnione do alimentów, zamieszkują
  w obszarze podlegającym właściwości terytorialnej Sądu Okręgowego w Zielnej Górze.

  Obrót Zagraniczny Sądu Okręgowego w Zielonej Górze nie jest komornikiem, a jedynie organem pośredniczącym w wymianie korespondencji pomiędzy wierzycielema zagranicznym organem egzekucyjnym, właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika.

  Komplet dokumentów, który wierzyciel zobligowany jest do złożenia wraz z wnioskiem o pomoc w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, uzależniony jest od państwa pobytu dłużnika, a tym samym podstawy prawnej wniosku, w oparciu o którą Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, jako organ przesyłający, uprawniony jest do przesłania wniosku wierzyciela, zagranicznemu organowi przyjmującemu.

  a) Rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

  Przedmiotowe rozporządzenie odnosi się do dłużników przebywających w krajach członkowskich Unii Europejskiej - patrz: wykaz krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009 obowiązuje w stosunku do Polski od dnia 18.06.2011 r. i obejmuje w swym zakresie pomoc w dochodzeniu roszczeń we wszystkich tych postępowaniach, w których ustalono obowiązek alimentacyjny, a które zostały wszczęte w dniu i po dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej tj. 01.05.2004 r.

  W myśl postanowień rozporządzenia, istnieje również możliwość ustalenia dokładnego adresu dłużnika, po uprzednim uprawdopodobnieniu przez wierzyciela miejsca pobytu dłużnika w jednym z krajów UE.

  Wymagane dokumenty:

  • wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w sprawie udzielenia pomocy
   w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą;
  • wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych (Formularz – załącznik nr VI Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 – dwie wersje językowe) – należy wypełnić część B
   od pkt 7-14, podpisać formularz w dwóch wersjach językowych);
  • pełnomocnictwo upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia w imieniu wierzyciela egzekucji świadczeń alimentacyjnych (dotyczy Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej);
  • oryginał zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego);
  • oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego);
  • odpis wyroku  zasądzającego alimenty wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności
   i wykonalności
   lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej wraz ze stwierdzeniem jego wykonalności (wyrok z klauzulą wykonalności nie ma zastosowania, gdyż obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski)
  • zaświadczenie o nauce lub kontynuowaniu nauki (gdy dziecko ma powyżej 16 roku życia);
  • szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych;
  • informacja dot. rachunku bankowego, na który będą przekazywane ewentualnie wyegzekwowane od dłużnika alimenty;
  • kserokopia dowodu osobistego wierzyciela (przedstawiciela ustawowego osób uprawnionych do alimentów lub pełnoletniego dziecka).

  b) Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisana w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.

  W przypadku tych dłużników, którzy zamieszkują poza obszarem Unii Europejskiej, bądź w sytuacji, gdy orzeczenie ustalające obowiązek alimentacyjny zapadło w postępowaniu sądowym wszczętym przed dniem wejścia Polski do UE tj. 01.05.2004 r. zastosowanie mają postanowienia przedmiotowej konwencji – patrz: wykaz krajów będących sygnatariuszami konwencji

  Wymagane dokumenty:

  • wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w sprawie udzielenia pomocy w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą;
  • wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych;
  • pełnomocnictwo upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia w imieniu wierzyciela egzekucji świadczeń alimentacyjnych podpisane w obecności notariusza;
  • oryginał zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka;
  • odpis wyroku  zasądzającego alimenty wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności
   i wykonalności
   lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej wraz ze stwierdzeniem jego wykonalności (wyrok z klauzulą wykonalności nie ma zastosowania, gdyż obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski);
  • zaświadczenie o nauce lub kontynuowaniu nauki (gdy dziecko ma powyżej 16 roku życia);
  • szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych;
  • informacja dot. rachunku bankowego, na który będą przekazywane ewentualnie wyegzekwowane od dłużnika alimenty;
  • kserokopia dowodu osobistego wierzyciela (przedstawiciela ustawowego osób uprawnionych do alimentów lub pełnoletniego dziecka).

  c) Umowy międzynarodowe - dwustronne.

  W sytuacji, gdy postanowienia Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 oraz Konwencji nie mają zastosowania, pomoc w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, możliwa jest w oparciu o umowy dwustronne obowiązujące pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a np. Ukrainą, Republiką Armenii, czy Federacją Rosyjską – patrz: wykaz państw dot. umów dwustronnych.

  Wymagane dokumenty:

  • wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w sprawie udzielenia pomocy
   w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą;
  • wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych (Formularz – załącznik nr VI Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 – dwie wersje językowe) – należy wypełnić część B
   od pkt 7-14, podpisać formularz w dwóch wersjach językowych);
  • pełnomocnictwo upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia w imieniu wierzyciela egzekucji świadczeń alimentacyjnych (dotyczy Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej);
  • oryginał zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego);
  • oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego);
  • odpis wyroku  zasądzającego alimenty wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności
   i wykonalności
   lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej wraz ze stwierdzeniem jego wykonalności (wyrok z klauzulą wykonalności nie ma zastosowania, gdyż obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski)
  • zaświadczenie o nauce lub kontynuowaniu nauki (gdy dziecko ma powyżej 16 roku życia);
  • szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych;
  • informacja dot. rachunku bankowego, na który będą przekazywane ewentualnie wyegzekwowane od dłużnika alimenty;
  • kserokopia dowodu osobistego wierzyciela (przedstawiciela ustawowego osób uprawnionych do alimentów lub pełnoletniego dziecka).
  d) Zasada wzajemności.

  W pozostałych przypadkach, pomoc możliwa jest w oparciu o tzw. „zasady wzajemności”, ogłoszone w komunikatach Ministra Sprawiedliwości, co ma miejsce chociażby w odniesieniu do tych dłużników, którzy zamieszkują lub mają miejsce pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w Kanadzie – patrz: komunikat Ministra Sprawiedliwości

 2. Współpraca w zakresie międzynarodowego postępowania cywilnego i karnego:

  Komórka Obrotu Zagranicznego podejmuje także czynności związane ze współpracą międzynarodową w oparciu o treść Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych  w odniesieniu do postępowań sądowych, mających w sprawie element zagraniczny.

  Zakres terytorialny obejmuje sądy rejonowe w okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, jak również poszczególne wydziały orzecznicze tutejszego Sądu, zakres przedmiotowy z kolei dotyczy redagowania wniosków, ich przesyłania, a także korespondowania z właściwymi sądami lub organami wezwanymi, w tym z polskimi placówkami dyplomatycznymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy zastosowaniu umów dwustronnych, wielostronnych, konwencji, aktów prawnych Unii Europejskiej, czy też zasad wzajemności.

 3. Przydatne linki:

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w sprawie udzielenia pomocy w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą.doc [29.00 KB]
 2. Wniosek o wydanie informacji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą.doc [26.50 KB]
 3. Wniosek w sprawie udzielenia pomocy w ustaleniu adresu dłużnika alimentacyjnego.doc [27.00 KB]
 4. wzór wniosku o wydanie wyciągu z orzeczenia (zał. I lub II Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009) [27.00 KB]
 5. załącznik nr I – Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 [59.44 KB]
 6. załącznik nr II – Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 [58.57 KB]
 7. załącznik nr III – Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 [53.15 KB]
 8. załącznik nr IV – Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 [52.52 KB]
 9. załącznik nr V – Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 [50.72 KB]
 10. załącznik nr VI - w języku polskim [61.90 KB]
 11. załącznik nr VI - w języku niemieckim [433.39 KB]
 12. załącznik nr VI - w języku angielskim [57.25 KB]
 13. załącznik nr VI - w języku francuskim [58.71 KB]
 14. załącznik nr VI - w języku niderlandzkim [58.47 KB]
 15. załącznik nr VII – Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 [72.05 KB]
 16. załącznik nr VIII – Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 [23.03 KB]
 17. załącznik nr IX – Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 [23.69 KB]
 18. wzór pełnomocnictwa – CZECHY (pełnoletni uprawniony) [37.50 KB]
 19. wzór pełnomocnictwa – CZECHY (wnioskodawca w imieniu małoletnich uprawnionych) [49.00 KB]
 20. wzór pełnomocnictwa – FRANCJA (wersja francuskojęzyczna) [26.50 KB]
 21. wzór pełnomocnictwa – FRANCJA (wersja polskojęzyczna) [25.50 KB]
 22. wzór pełnomocnictwa – NIEMCY [33.50 KB]
 23. druk dot. konta – ANGLIA [16.16 KB]
 24. druk dot. konta – BELGIA [11.40 KB]
 25. druk dot. konta – FRANCJA [11.41 KB]
 26. druk dot. konta – HISZPANIA [16.25 KB]
 27. druk dot. konta – HOLANDIA [17.26 KB]
 28. druk dot. konta – NIEMCY [17.92 KB]
 29. druk dot. konta – POLSKA [15.85 KB]
 30. druk dot. konta – WŁOCHY [11.41 KB]
 31. tabele zaległości – ANGLIA [63.50 KB]
 32. tabele zaległości – BELGIA [47.50 KB]
 33. tabele zaległości – FRANCJA [48.00 KB]
 34. tabele zaległości – HISZPANIA [48.50 KB]
 35. tabele zaległości – HOLANDIA [60.50 KB]
 36. tabele zaległości – NIEMCY [59.50 KB]
 37. tabele zaległości – POLSKA [47.50 KB]
 38. tabele zaległości – SŁOWACJA [48.50 KB]
 39. tabele zaległości – WŁOCHY [47.00 KB]
 40. Wykaz krajów członkowskich Unii Europejskiej, będących stroną Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 [13.29 KB]
 41. Wykaz krajów będących sygnatariuszami Konwencji ONZ z dnia 20.06.1956r. [14.70 KB]
 42. Wykaz konwencji haskich prawa prywatnego międzynarodowego HCCH [16.16 KB]
 43. Wykaz oficjalnych nazw państw obcych i krajów na obszarze całego świata [16.08 KB]
 44. Wykaz państw dotyczących umów dwustronnych [13.38 KB]
 45. Wykaz komunikatów w sprawie ustalenia istnienia zasady wzajemności [13.80 KB]