Rodzina 500+

Bezpieczeństwo i porządek w sądzie

ZARZĄDZENIE Nr 6/17
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
z dnia 8 września 2017r. 

w sprawie
zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1) ppkt a) i art. 31a § 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.), w związku z § 34 ust. 1 pkt 7) i § 35 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316) zarządzamy:

§ 1 

wprowadzenie Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Kierownik Oddziału Gospodarczego.

 § 3 

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Zielonej Górze 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2017 r. i zastępuje zarządzenie nr 1/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku.