Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
06.03.2014

Nabór na etat kuratora zawodowego

Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze ogłasza nabór na etat KURATORA ZAWODOWEGO w II Zespole kuratorskiej służby sądowej wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Żarach.

1.    Wymagania w stosunku do kandydatów na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (DZ.U. NR 98, póz. 1071 z późn. zm).

Wymagania niezbędne:

  • Wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych,
  • Odbyta aplikacja kuratorska,
  • Zdany egzamin kuratorski.

2.    Wymagane dokumenty:

  1. curriculum vitae,
  2. podanie,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje (akt mianowania),
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
  5. oświadczenie o niekaralności,
  6. oświadczenie, że przeciw kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

3.    Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2014 r. pod adresem:

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

 Biuro Kuratora Okręgowego

 Plac Słowiański 5 pok. 36

65-958 Zielona Góra

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-68) 322 - 01 - 94

« powrót