Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
13.04.2018

przetarg nieograniczony o nr referencyjnym: OGZP-226/P-1/2018

Nr referencyjny: OGZP-226/P-1/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn.:

Część A: „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Sądu Okręgowego w  Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 1, 5 ,6, 25”

Część B: „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Sądu Rejonowego we Wschowie zlokalizowanych przy Pl. Kosynierów 1C oraz przy ul. T. Kościuszki 11/7”

Część C: „Utrzymanie porządku na terenach zewnętrznych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 1, 5, 6, 25 oraz plac/utwardzony teren przy budynku Plac Słowiański 9”

Nr ogłoszenia w BZP: 544343-N-2018 z dnia 13.04.2018 r.

 
03.04.2017

przetarg nieograniczony OGZP-226/P-1/17

Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku dla Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim Nr ogłoszenia w BZP: 57472-2017, data ogłoszenia: 03.04.2017