Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

 


Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze rozpoczyna normalną działalność orzeczniczą.

Z uwagi na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w budynkach Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wszystkie pomieszczenia, w których przyjmowani są interesanci oraz sale, w których odbywają się rozprawy i posiedzenia zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

W budynkach obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa :

- OSOBY WCHODZĄCE DO SĄDU POWINNY POSIADAĆ WŁASNE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (RĘKAWICE, MASECZKI ITP.) ORAZ PODDAĆ SIĘ POMIAROWI TEMPERATURY CIAŁA DOKONYWANEJ PRZEZ PRACOWNIKA OCHRONY - OSOBY Z TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37,5° C LUB TEŻ Z WIDOCZNYMI OBJAWAMI CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE DO BUDYNKÓW SĄDU,

- OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK DEZYNFEKCJI RĄK ŚRODKAMI ODKAŻAJĄCYMI DOSTĘPNYMI PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU SĄDU, SALAMI ROZPRAW I INNYMI POMIESZCZENIAMI WYZNACZONYMI DO OBSŁUGI INTERESANTÓW, ZAKŁADANIA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ ZAKRYWAJĄCYCH USTA I NOS ORAZ ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO – ODLEGŁOŚCI MINIMUM 2 METRÓW OD INNYCH OSÓB,

- PORUSZANIE SIĘ PO BUDYNKU SĄDU MOŻLIWE JEST JEDYNIE W STREFACH BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z CZYNNOŚCIAMI, WYNIKAJĄCYMI Z KONIECZNOŚCI STAWIENNICTWA.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Prezesa  Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania ustala się godziny urzędowania Sądu we wszystkie dni tygodnia od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Zmianie ulega funkcjonowanie Sądu przywracające częściowo dostęp interesantów do załatwiania spraw w budynkach Sądu.

Biuro Obsługi  Interesantów i Czytelnia akt: 

- Czynna będzie tylko Czytelnia akt od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30 z wyłączeniem przerw na dezynfekcję w godzinach od 10.30 do 11.00 oraz od 14.00 do 14.30. Akta spraw będą podlegały udostępnieniu zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie internetowej Sądu w zakładce „Czytelnia akt”.

- Udzielanie informacji przez pracowników wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystywaniem poczty elektronicznej według numerów telefonów i adresów e-mail zamieszczonych na stronie internetowej Sądu w zakładce „Biuro Obsługi Interesantów”, przyjmowanie pism procesowych głównie za pośrednictwem operatorów pocztowych, wydawanie odpisów i wypisów z akt jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego. Pisma kierowane do Sądu można składać również do skrzynki podawczej, wystawianej przy wejściu do budynku Sądu, w którym znajduje się Biuro Obsługi Interesantów tj. przy Pl. Słowiańskim 6. Po zakończeniu obsługi interesantów w danym dniu, pracownicy Biura Obsługi Interesantów odbierają skrzynkę od pracownika Ochrony i zabezpieczają w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesantów. Następnego dnia o godzinie 7.15 korespondencja zostaje przekazana do Biura Podawczego w celu zarejestrowania i opatrzenia pieczątką wpływu z dnia poprzedniego oraz adnotacją o formie wpływu korespondencji o treści „złożono w skrzynce podawczej”. 

Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego:

-Będzie przyjmował interesantów od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30 z wyłączeniem przerw na dezynfekcję w godzinach od 10.30 do 11.00 oraz od 14.00 do 14.30, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Punktu, na wyznaczoną przez tego pracownika godzinę. Preferowane jest nadal kierowanie wniosków o udzielenie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego drogą  elektroniczną poprzez system e-KRK. Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym  z   Krajowego Rejestru Karnego kierować drogą  elektroniczną poprzez system e-KRK bądź drogą pocztową – szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach: https://ekrk.ms.gov.pl lub https://ems.ms.gov.pl/ Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny 

Kasa Sądu: 

- Będzie nieczynna. Płatności należy dokonywać w formie bezgotówkowej przelewem na konta wskazane na stronie internetowej Sądu w zakładce „Konta bankowe” lub za pomocą systemu e-płatności – szczegóły na stronie https://opłaty.ms.gov.pl

Skargi i wnioski w trybie administracyjnym: 

- przyjmowane będą zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Sądu w zakładce ” Informacje – Skargi i wnioski”, można składać z wykorzystywaniem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail, do skrzynki podawczej, o której mowa w § 2 pkt 2 zarządzenia lub za pośrednictwem operatorów pocztowych.

 


 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze mieści się w kilku budynkach, aby ułatwić Państwu poruszanie się po naszej instytucji, przedstawiamy poniżej, które komórki organizacyjne znajdują się w poszczególnych budynkach.

 

W budynku, przy pl. Słowiańskim 1 mieszczą się:

 • Gabinet Prezesa, Wiceprezesów oraz Dyrektora Sądu
 • II Wydział Karny
 • III Wydział  Penitencjarny
  i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
 • VII Wydział Karny Odwoławczy
 • VIII Wydział Wizytacyjny - Obrót Zagraniczny
 • Oddział Finansowy
 • Oddział Kadr
 • Kasa Sądu

W budynku, przy pl. Słowiańskim 5 mieszczą się:

 • Oddział Gospodarczy
 • Kurator Okręgowy
 • Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

W budynku, przy pl. Słowiańskim 6 mieszczą się:

 • Biuro Obsługi Interesantów z Czytelnią akt
 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
 • Oddział Administracyjny
 • Oddział Informatyczny
 • I Wydział Cywilny
 • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • VI Wydział Cywilny Odwoławczy
 • VIII Wydział Wizytacyjny
 
W budynku, przy pl. Słowiańskim 25 mieszczą się:
 • Audytor Wewnętrzny
 • Biuro Podawcze 
 • Asystenci sędziów