Rodzina 500+

Biegli sądowi

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z niewystarczającą ilością, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze, biegłych sądowych z dziedziny medycyny, zapraszam do współpracy lekarzy, chcących pełnić funkcję biegłego sądowego, w szczególności o specjalności:

 • neurologia,
 • ortopedia.

Ponadto do współpracy zapraszam chętnych specjalistów z dziedzin:

 • geodezja,
 • budownictwo.

Jednocześnie informuję że kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie biegłych sądowych (DZ. U. Nr 15, poz. 133), a wszelkie wyjaśnienia znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w zakładce INFORMACJE – BIEGLI SĄDOWI.

Informacje takie można również uzyskać pod numerami telefonów (68) 322 01 77,  (68)322 01 93.

 

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie, z której kandydat na biegłego wnosi),
 2. życiorys (lub CV),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu,
 5. inne dokumentypotwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji),
 6. opinia zakładu pracy oraz inne referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 7. zgoda pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego sądowego,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. ukończyła 25 lat życia,
 3. zdobyła teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie biegłym sądowym.

Biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych.
Decyzję o ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Dokumenty składa się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego lub przesyła pocztą na adres Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Pl. Słowiański 1, 65-069 Zielona Góra.

W przypadku, gdy załączane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Zielonej Góry, z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

Listy biegłych sądowych są dostępne w sekretariatach sądowych.
W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.


Liczba wyświetleń: 67263
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-06