Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

 


Szanowni Państwo

Od dnia 1 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze kontynuuje wznowioną w dniu 25 maja 2020 r. działalność orzeczniczą i rozpoczyna normalną działalność w zakresie obsługi interesantów.

Z uwagi na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w budynkach Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wszystkie pomieszczenia, w których przyjmowani są interesanci oraz sale, w których odbywają się rozprawy i posiedzenia zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

OSOBY WCHODZĄCE DO SĄDU POWINNY POSIADAĆ WŁASNE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (RĘKAWICE, MASECZKI ITP.) ORAZ PODDAĆ SIĘ POMIAROWI TEMPERATURY CIAŁA DOKONYWANEJ PRZEZ PRACOWNIKA OCHRONY - OSOBY Z TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37,5° C LUB TEŻ Z WIDOCZNYMI OBJAWAMI CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE DO BUDYNKÓW SĄDU,

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK DEZYNFEKCJI RĄK ŚRODKAMI ODKAŻAJĄCYMI DOSTĘPNYMI PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU SĄDU, SALAMI ROZPRAW I INNYMI POMIESZCZENIAMI WYZNACZONYMI DO OBSŁUGI INTERESANTÓW, ZAKŁADANIA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ ZAKRYWAJĄCYCH USTA I NOS ORAZ ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO – ODLEGŁOŚCI MINIMUM 2 METRÓW OD INNYCH OSÓB.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Prezesa  Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania ustala się godziny urzędowania Sądu we wszystkie dni tygodnia od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Zmianie ulega funkcjonowanie Sądu przywracające dostęp interesantów do załatwiania spraw w budynkach Sądu.

Biuro Obsługi  Interesantów i Czytelnia akt: 

 - będą czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30 z wyłączeniem przerw na dezynfekcję
w godzinach od 10.30 do 11.00 oraz od 14.00 do 14.30. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Sądu w zakładce „Biuro Obsługi Interesantów”. Akta spraw będą podlegały udostępnieniu zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie internetowej Sądu w zakładce „Czytelnia akt”.

 - pisma kierowane do Sądu można składać również do skrzynki podawczej, wystawianej przy wejściu do budynku Sądu, w którym znajduje się Biuro Obsługi Interesantów tj. przy Pl. Słowiańskim 6.
Po zakończeniu obsługi interesantów w danym dniu, pracownicy Biura Obsługi Interesantów odbierają skrzynkę od pracownika Ochrony i zabezpieczają w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesantów. Następnego dnia o godzinie 7.15 korespondencja zostaje przekazana do Biura Podawczego w celu zarejestrowania i opatrzenia pieczątką wpływu z dnia poprzedniego oraz adnotacją o formie wpływu korespondencji o treści „złożono w skrzynce podawczej”.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:

 - będzie przyjmował interesantów od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30 z wyłączeniem przerw na dezynfekcję w godzinach od 10.30 do 11.00 oraz od 14.00 do 14.30, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Sądu w zakładce „Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego”.

 

- preferowane jest nadal kierowanie wniosków o udzielenie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego drogą  elektroniczną poprzez system e-KRK – szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach: https://ekrk.ms.gov.pl lub https://ems.ms.gov.pl/ Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny

Kasa Sądu: 

 - będzie czynna od poniedziałku do piątku 7:30 - 11:30 i 12:30 - 14:00. Płatności można dokonywać również w formie bezgotówkowej przelewem na konta wskazane na stronie internetowej Sądu w zakładce „Konta bankowe” lub za pomocą systemu e-płatności – szczegóły na stronie https://oplaty.ms.gov.pl

Skargi i wnioski w trybie administracyjnym

przyjmowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Sądu w zakładce” Informacje – Skargi i wnioski”, można składać z wykorzystywaniem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail: VIIIww@zielona-gora.so.gov.pl lub wizytacyjny@zielona-gora.so.gov.pl, do skrzynki podawczej, o której mowa w § 2 pkt 2 zarządzenia lub za pośrednictwem operatorów pocztowych.

 


 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze mieści się w kilku budynkach, aby ułatwić Państwu poruszanie się po naszej instytucji, przedstawiamy poniżej, które komórki organizacyjne znajdują się w poszczególnych budynkach.

 

W budynku, przy pl. Słowiańskim 1 mieszczą się:

 • Gabinet Prezesa, Wiceprezesów oraz Dyrektora Sądu
 • II Wydział Karny
 • III Wydział  Penitencjarny
  i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
 • VII Wydział Karny Odwoławczy
 • VIII Wydział Wizytacyjny - Obrót Zagraniczny
 • Oddział Finansowy
 • Oddział Kadr
 • Kasa Sądu

W budynku, przy pl. Słowiańskim 5 mieszczą się:

 • Oddział Gospodarczy
 • Kurator Okręgowy
 • Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

W budynku, przy pl. Słowiańskim 6 mieszczą się:

 • Biuro Obsługi Interesantów z Czytelnią akt
 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
 • Oddział Administracyjny
 • Oddział Informatyczny
 • I Wydział Cywilny
 • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • VI Wydział Cywilny Odwoławczy
 • VIII Wydział Wizytacyjny
 
W budynku, przy pl. Słowiańskim 25 mieszczą się:
 • Audytor Wewnętrzny
 • Biuro Podawcze 
 • Asystenci sędziów