Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

 Szanowni Państwo

Od dnia 19 października 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ograniczył swoją działalność

Z uwagi na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w budynkach Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wszystkie pomieszczenia, w których odbywają się rozprawy i posiedzenia zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

OSOBY WCHODZĄCE DO SĄDU POWINNY POSIADAĆ MASECZKĘ ZAKRYWAJĄCĄ USTA I NOS ORAZ PODDAĆ SIĘ POMIAROWI TEMPERATURY CIAŁA DOKONYWANEJ PRZEZ PRACOWNIKA OCHRONY - OSOBY Z TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37,5° C LUB TEŻ Z WIDOCZNYMI OBJAWAMI CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE DO BUDYNKÓW SĄDU. W BUDYNKACH OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK DEZYNFEKCJI RĄK ŚRODKAMI ODKAŻAJĄCYMI DOSTĘPNYMI PRZY WEJŚCIU ORAZ PRZY SALACH ROZPRAW, ZAKŁADANIA MASECZEK ZAKRYWAJĄCYCH USTA I NOS ORAZ ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO – ODLEGŁOŚCI MINIMUM 2 METRÓW OD INNYCH OSÓB.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania ustalone zostały godziny urzędowania Sądu we wszystkie dni tygodnia          od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Zmianie ulega obsługa interesantów w budynkach Sądu z wyjątkiem osób, które otrzymały zawiadomienia i wezwania do stawiennictwa na rozprawę lub posiedzenie


Niedostępne będą:

Biuro Obsługi Interesantów:

 • informacje będą udzielane wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystywaniem poczty elektronicznej wg numerów telefonów i adresów e-mail zamieszczonych na stronie internetowej Sądu,
 • pisma procesowe przyjmowane będą głównie za pośrednictwem operatorów pocztowych,
 • pisma kierowane do Sądu można składać również do skrzynki podawczej, wystawianej przy wejściu do budynku Sądu, w którym znajduje się Biuro Obsługi Interesantów tj. przy Pl. Słowiańskim 6. Pracownicy Biura Obsługi Interesantów odbierają skrzynkę od pracownika Ochrony i zabezpieczają w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesantów. Następnego dnia o godzinie 7.15 korespondencja zostaje przekazana do Biura Podawczego w celu zarejestrowania i opatrzenia pieczątką wpływu z dnia poprzedniego oraz adnotacją o formie wpływu korespondencji o treści „złożono w skrzynce podawczej”,
 • odpisy i wypisy z akt udostępniane będą wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego, w wyjątkowych niecierpiących zwłoki przypadkach, możliwe jest wydawanie dokumentów w budynku Sądu na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:

zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego kierować należy drogą elektroniczną poprzez system e-KRK bądź drogą pocztową – szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach: https://ekrk.ms.gov.pl lub https://ems.ms.gov.pl/ Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny

Kasa Sądu: 

przyjmowanie wpłat wyłącznie na rachunki bankowe zamieszczone na stronie internetowej Sądu pod adresem: „Konta bankowe” lub za pomocą systemu e-płatności – szczegóły na stronie https://oplaty.ms.gov.pl

Dostępna będzie Czytelnia akt:

od poniedziałku do piątku od godz. 7.30  do godz. 14.30, z wyłączeniem przerw na dezynfekcję w godzinach od 10.00 do 10.30 oraz od 12.30 do 13.00. Akta spraw będą podlegały udostępnieniu za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sądu w zakładce „Czytelnia akt” , z pierwszeństwem realizacji wniosków o udostępnienie akt spraw, w których wyznaczane będą posiedzenia jawne oraz w których, upływa termin do wniesienia środka odwoławczego.

W sprawach skarg i wniosków interesanci nie będą przyjmowani osobiście

Skargi i wnioski w trybie administracyjnym przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adresy e-mail: VIIIww@zielona-gora.so.gov.pl lub wizytacyjny@zielona-gora.so.gov.pl, lub ze skrzynki podawczej, wystawianej obok wejścia do budynku Sądu przy Pl. Słowiańskim 6 oraz wysłane za pośrednictwem operatorów pocztowych.

 


 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze mieści się w kilku budynkach, aby ułatwić Państwu poruszanie się po naszej instytucji, przedstawiamy poniżej, które komórki organizacyjne znajdują się w poszczególnych budynkach.

 

W budynku, przy pl. Słowiańskim 1 mieszczą się:

 • Gabinet Prezesa, Wiceprezesów oraz Dyrektora Sądu
 • II Wydział Karny
 • III Wydział  Penitencjarny
  i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
 • VII Wydział Karny Odwoławczy
 • VIII Wydział Wizytacyjny - Obrót Zagraniczny
 • Oddział Finansowy
 • Oddział Kadr
 • Kasa Sądu

W budynku, przy pl. Słowiańskim 5 mieszczą się:

 • Oddział Gospodarczy
 • Kurator Okręgowy
 • Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

W budynku, przy pl. Słowiańskim 6 mieszczą się:

 • Biuro Obsługi Interesantów z Czytelnią akt
 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
 • Oddział Administracyjny
 • Oddział Informatyczny
 • I Wydział Cywilny
 • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • VI Wydział Cywilny Odwoławczy
 • VIII Wydział Wizytacyjny
 
W budynku, przy pl. Słowiańskim 25 mieszczą się:
 • Audytor Wewnętrzny
 • Biuro Podawcze 
 • Asystenci sędziów