Rodzina 500+

2022

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej 

w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze w roku 2022

 

Mając na uwadze art. 6  Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 poz. 2166), Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uprzejmie informuje o zastosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w roku 2022:

 • nabycie w ramach zamówień centralnych nowych urządzeń biurowych z lepszą klasą energetyczną,

Inne środki poprawy efektywności:

 • zastosowanie urządzeń automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia w toaletach i ciągach komunikacyjnych skorelowanych z poziomem naświetlenia pomieszczeń; ograniczenie mocy oświetlenia lub ilości punktów świetlnych,
 • sukcesywna wymiana jarzeniowych źródeł światła na technologię energooszczędną LED w budynkach,
 • zastosowanie w urządzeniach funkcji automatycznego przejścia w stan uśpienia po wykonaniu zadania,
 • zachowanie prawidłowych warunków eksploatacji budynków i pomieszczeń w zakresie temperatury i wentylacji zapobiegające dodatkowemu dogrzewaniu pomieszczeń,
 • odłączenie wszystkich dodatkowych urządzeń grzewczych, w tym klimatyzatorów, i używanie do ogrzewania pomieszczeń tylko systemów centralnego ogrzewania, a nie klimatyzacji i grzejników elektrycznych,
 • wprowadzenie zdalnego automatycznego wygaszania monitorów,
 • wprowadzenie zdalnego automatycznego uśpienia komputerów,
 • włączenie trybu oszczędności drukarek,
 • skrócenie czasu działania elektronicznych wokand,
 • przeprowadzanie bieżących przeglądów i konserwacji urządzeń i systemów co  wpływa na ich prawidłowe i efektywne działanie,
 • planowane wyłączenie starego serwera w Sądzie Rejonowym we Wschowie ze względu na migrację systemów,
 • wyłączenie funkcji chłodzenia/grzania w dystrybutorach wody,
 • działania informacyjno - edukacyjne propagujące zachowania energooszczędne prowadzone na bieżąco,
 • propagowanie energooszczędnych zachowań, poprzez spotkania informacyjno- edukacyjnej, skutkujące racjonalnym wykorzystaniem źródeł światła, użytkowania urządzeń systemowych sprzętów biurowych oraz pomieszczeń,
 • wprowadzanie zarządzeń określających zasady  funkcjonowania w pomieszczeniach w celu ograniczenia zużycia energii i propagowania zachowań energooszczędnych polegających między innymi na nakazie wyłączania nieużytkowanego sprzętu, wyłączanie zbędnego oświetlenia, drukowania tylko niezbędnych dokumentów, prowadzenie korespondencji elektronicznej, wyłączanie urządzeń po zakończonej pracy i innych działań oraz zakazie użytkowania dodatkowych urządzeń elektrycznych, w tym grzewczych oraz prywatnych,
 • monitorowanie i weryfikacja propagowanych rozwiązań w celu uzyskania jak najlepszych efektów.