Rodzina 500+

DYREKTOR SĄDU

 

Wojciech Mreńca

Dyrektor Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Wojciech Mreńca

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra  
pok. 18a, I piętro
tel. 68 322 01 81
dyrektorso@zielona-gora.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30

Zadania i zakres działania:

1) wykonuje funkcję dysponenta III stopnia dla sądu okręgowego.
2) wykonuje zadania przypisane kierownikowi jednostki na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie finansowym i gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego, uwzględniając przepisy:
a) ustawy o finansach publicznych,
b) ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
c) ustawy o rachunkowości,
d) ustawy Prawo zamówień publicznych,
e) innych rozporządzeń w sprawach gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych,
3) koordynuje działania organizacyjne w podległym okręgu na rzecz optymalizacji ponoszonych wydatków,
4) prowadzi działalność inwestycyjną Sądu Okręgowego,
5) przedstawia Kolegium Sądu Okręgowego projekty planów finansowych,
6) prowadzi gospodarkę znakami opłaty sądowej,
7) odpowiada za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych uwzględniając w tym zakresie przepisy:
a) ustawy kodeks pracy,
b) ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
c) Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
8) odpowiada za przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych stosownie do obowiązujących przepisów.