Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

Informacje ogólne
15.03.2011

OBSŁUGA PRAWNA SĄDU OKRĘGOWEGO

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w załączeniu przedstawia FORMULARZ OFERTY NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ SĄDU OKRĘGOWEGO w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2012 roku.

          Wartość zamówienia nie przekracza wartości opisanej w art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych i procedura wyboru Wykonawcy odbywa się w świetle zarządzenia wewnętrznego Sądu Okręgowego  w sprawie procedur dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych wydanego na podstawie w/w  ustawy.

       Jedynym  kryterium oceny ofert  na obsługę prawną i prowadzenie zamówień publicznych z wagą 100% pozostaje cena.

       Zamawiający informację i formularz oferty publikuje na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  na stronie www.zielona-gora.so.gov.pl w zakładce AKTUALNOŚCI w związku z zamiarem udostępnienia zapytania ofertowego jak najszerszemu kręgowi zainteresowanych oraz pozyskania obsługi prawnej Sądu z zachowaniem zasady konkurencyjności i najwyższej efektywności tak, aby wydatek/wydatki ze środków publicznych były dokonywane:

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,

- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

- w wysokości i terminach wynikających ze wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

      Jednocześnie informuję, że część pierwsza  formularza oferty jest opisem przedmiotu zamówienia, a część druga pozostaje do wypełnienia przez Wykonawcę tj. osoby i kancelarie zainteresowane  prowadzeniem obsługi prawnej Sądu.

          W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Dyrektorem Sądu tel./fax 068- 3220181 lub drogą mailową dyrektorso@zielona-gora.so.gov.pl

                                                                                Dyrektor Sądu Okręgowego

                                                                                      Danuta Dybek-Halabi

« powrót