Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
23.11.2023

Informacja w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

.

Uprzejmie informujemy, że pismem z dnia 21 listopada 2023 r. Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zwrócił się do:

- Urzędu Miasta w Zielonej Górze

- Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk

Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Urzędu Miejskiego w Nowej Soli

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim

o dokonanie wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze na kadencję 2024-2027.

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat,

- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

- nie przekroczył 70 lat,

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

- adwokaci i aplikanci adwokaccy,

- radcy prawni lub aplikanci radcowscy,

- duchowni,

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

- funkcjonariusze Służby Więziennej,

- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Wszelkich informacji na temat wyborów ławników sądowych można uzyskać pod numerami telefonów:

68 322 01 77 oraz 68 322 01 93

« powrót